Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz,  Ziyaretçilerimiz;

Olka Spor Malzemeleri Anonim Şirketi (OLKA) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği önceliğimiz olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine dair bilgilendirmek istiyoruz.

1-Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 771736 sicil numarası ile kayıtlı, 0641031413000014 Mersis numaralı, şirket merkezi Etiler Le Meridien Plaza Kat:2 Cengiz Topel Cd. No 39 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Olka Spor Malzemeleri Anonim Şirketi’dir.

2- Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz ve alışverişleriniz, Mağazalarımızdan ve bayilerimize ait mağazalardan yaptığınız alışverişler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz, Web sitemizde yer alan üyelik sözleşmesi, mağaza ve sokak aktivitelerimiz kapsamında doğrudan sizlerden toplanmaktadır. OLKA’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette OLKA ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik verileri (ad, soyad, TC kimlik numarası/pasaport numarası) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), OLKA faaliyet alanı kapsamında mağazalarımızdan satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, alışveriş zamanı bilgisi, faydalandığınız kampanyaların ve indirimlerin bilgisi,  yine mağazalarımızda güvenlik amacı ile bulunan güvenlik kameraları aracılığı ile alınan görsel ve işitsel verileriniz, mağaza ziyaretlerinizin kayıtları OLKA tarafından, Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında çerçevesinde, sözleşmenin kurulması/ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenmektektir.

Ayrıca, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum ve kıyafetler dahil her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı, tercih, zevk ve beğeniler, beden verileri, konum verileri, banka hesap bilgileri, meslek verileri, eğitim verileri, finansal veriler, , web sitesi kullanımınız sonucu toplanan dijital iz verileriniz, kullandığınız mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi, gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak üzere;Şirketimiz OLKA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, pazarda en iyi ürün olma ve müşteri odaklı yaklaşım felsefesinin birinci önceliğimiz olması sebebiyle ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi, temel amaç olarak ürünlerimizi sizin için vazgeçilmez yapabilmek ve kişisel verileriniz ile bağlantılı olarak geliştirebilmek için satın aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz için çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması amaçlarıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile ve yine grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarları tarafından da kullanılmak üzere, açık rızanıza istinaden Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır. Her daim konforunuzu sağlamak ve rahatsızlık vermeyecek şekilde sizinle iletişim kurmak bir başka gayemiz, bu sebeple verdiğiniz kişisel bilgiler ışığında kişiye özel pazarlama yapabilmek adına verilerinizi işliyor, Kanun’dan doğan yükümlülüğümüz gereği işleme amacının ortadan kalkması ile Olka Veri İmha Politikası gereğince kişisel verilerinizi imha ediyoruz.

3- Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanızı talep edeceğiz. Bu durumda, mağazamızda uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da (SMS) izin verebileceksiniz. Bunun dışında www.skechers.com.trweb adresinden de bizlere ulaşarak gerekli izin/onay işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izin/onay’ınızı dilediğiniz zaman geri alabilir, iptal edebilirsiniz.Bu hususlarda tüm talep ve dilekleriniz için 08504880200 no’lu telefondan veya “kisiselveri@skechers.com.tr” mail adresinden OLKA’ya başvurabilirsiniz.

4- Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçeve dışında kesinlikle paylaşmıyoruz. Kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki kurumlar, hizmet aldığımız iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşabilecektir.

5- Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; www.skechers.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Olka Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda ve Veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle (Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliği esas alınmıştır) ve aynı web adresinde yayınlanan Kişisel Veri Başvuru Formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya e-posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından OLKA’ya daha önce bildirilen ve OLKA’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde OLKA’ya iletmeniz durumunda OLKA, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, OLKA tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak sizlerin;

  •   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •   6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz..

Saygılarımızla.

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.skechers.com.tr web sitesinde yer alan OLKA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nı inceleyebilirsiniz.

OLKA SPOR MALZEMELERİ A.Ş.

                   Adres – Le Meridien Plaza (2. Kat) Etiler Cengiz Topel Cad. No:39 Beşiktaş İstanbul

                                                     Mersis - 0641031413000014

                                                    kisiselveri@skechers.com.tr                        

back to top
Filtreler