Etik İlkeler Prosedürü

1. AMAÇ

Bu prosedür, Olka ve grup şirketlerinin bünyesinde görev yapan tüm çalışanların uyması gereken Etik İlkeleri düzenlemeyi amaçlar.

2. KAPSAM

Etik İlkeler, şirket politikaları, değerleri ve ilkeleriyle bütünlük içindedir, Olka ve bünyesindeki bağlı ortaklıkları, çalışanlarını, Yönetim Kurulu üyelerini, tedarikçi ve iş ortaklarını, aracıları, yüklenicileri, vekaleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kapsar.

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Diğer bütün prosedürler için uygulamaya alınmıştır.

4. ETİK İLKELER

4.1. Dürüstlük

Olka, tüm iş süreçleri ve mesleki ilişkilerde dürüst, açık, doğru ve güvenilir olma prensibini esas alır.

4.2. Gizlilik

Olka için çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel ve gizli bilgilerinin korunması önem taşımakta olup bu bilgilerin üçüncü şahıslarla onayları dışında paylaşılmasına izin verilmemektedir. • Olka’ya ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, personel haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket edilmeli, bunların korunması ve gizliliğin sağlanması konusunda özenli olunmalıdır. • İş gereği edinilen bilgiler ve belgeler, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşılmamalıdır. • Olka müşterilerinin, tedarikçilerinin ve diğer tüm paydaşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilmelidir. • Şahsi ücret, prim ve benzeri ödemeler diğer çalışanlarla paylaşılmamalı, diğer çalışanların ücret bilgilerini öğrenme çabasında olunmamalı ve ücretlerin gizliliği prensibine karşı herhangi bir eylemde bulunulmamalıdır. • E-posta kullanımı için çalışanlara tahsis edilmiş adresin güvenliğinin korunmasında şahsen sorumluluk alınmalı ve çalışan, e-postasının bir başkası tarafından kullanılmasına izin vermemelidir. • Ortak kullanılan bilgisayar ve ekipmanlar da dahil, kişisel bilgisayar ve ekipmanlardaki (harici hard disk, flash bellek vb) bilgilerin güvenliğinden kişiler bizzat sorumlu olmalıdır. • Bireysel kullanıcı adı ve şifreleri paylaşılmamalı ve paylaşım talep edilmemelidir. • Her akşam masalar toplanmalı ve varsa gizli bilgiler kilitlenmelidir, anahtarlar emin yerlerde saklanmalıdır. • Gizli bilgiler yemekhane, mutfak ve benzeri umumi yerlerde, topluma açık alanlarda, internet üzerinden değişik platformlarda (Facebook, Twitter, Instagram, kişisel bloglar vb) konuşulmamalıdır. • Çalışanlar, Olka’da herhangi bir nedenle ayrılmaları durumunda, görev ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları her türlü bilgi ve belgeyi hiçbir zaman şirket aleyhinde, kendi çıkarları doğrultusunda veya üçüncü şahıslara avantaj sağlamak amacı ile kullanmamalıdır.

4.3. Çıkar Çatışmasından Kaçınma Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder. • Maddi çıkar çatışması gerçek ya da potansiyel bir maddi kazancı içerir. Ancak bu maddi kazancın nakdi olması zorunlu değildir. Hediye ve ikram gibi kazançlar da bu kapsama girer. • Maddi olmayan çıkar çatışmalarında ise maddi bir kazanç bulunmamakla beraber, kişisel bir menfaat bulunması söz konusudur. Nüfuz ticareti, itibar ve irtibat sağlama amaçlı kullanım da bu kapsamda değerlendirilebilir. • Çıkar çatışması için çalışanın davranışlarının etkilenebilme olasılığı yeter koşul olmakla beraber, çıkar çatışmasını saptamada bir diğer ölçüt dışarıdan bakan bir üçüncü kişinin de söz konusu durum karşısında çalışanın objektifliğinin etkilenebileceğini düşünmesidir. • Şirket çalışanları eş, akraba ve arkadaşları ile ancak İnsan Kaynakları koordinasyonu ve bilgisi dahilinde şirkete ilişkin iş ilişkisine girebilir. • Şirket çalışanı, doğrudan ve dolaylı yollarla “tacir” veya “esnaf” sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunamaz, şirket dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu onayı olmaksızın Yönetim Kurulu üyeliği veya denetçiliği yapamaz; rakip veya iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz. • Tüm gün çalışan, çalışma saatleri dışında dahi olsa, Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilere ait başka bir işyerinde ücretli veya ücretsiz çalışamaz. Ancak, görevini aksatmamak koşulu ile aşağıdaki hizmetlere izin verilebilir. • Çalışanlar, yardım amaçlı, kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda, Şirket içindeki görevini aksatmadığı durumlarda görev alabilir. • Şirket çalışanı, Şirket adına politik faaliyetlere maddi ve manevi yardımda bulunamaz. Çalışma saatleri içinde herhangi bir politik faaliyette bulunamaz. Şirket kaynaklarını siyasi amaç güden faaliyetlere tahsis edemez.

4.4. Hediye Kabul Etme ve Verme Şirket çalışanı, müşteri/taşeron/tedarikçi ve Şirket’in ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilerden hediye talep edemez, imada bulunamaz; Şirketi yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, konaklama, gezi, özel indirim tekliflerini kabul edemez. Bir iş ilişkisinin göstergesi olarak üzeri yazılı plaket ya da heykel gibi sembolik değeri olan hediyeler verilebilir ve kabul edilebilir. Kabul edilebilir hediyeler arasında logolu bir kalem, ajanda, çiçek ya da bayram döneminde küçük bir hediye sepeti sayılabilir.

4.5. Zaman ve Kaynak Kullanımı Mesai saatleri içerisinde çalışanlar işle ilgili çalışmaları yürütmekle sorumludurlar, özel işlerin takibi mesai saatleri içerisinde yapılmaz. Şirket varlıkları kişisel amaçla kullanılmaz. Zaman ve kaynaklar şirket prensipleri doğrultusunda, çevreye saygı politikası gözetilerek tasarruf ve maliyet bilinciyle mümkün olan en verimli şekilde kullanılır.

4.6. Ticari İstihbarat Herhangi bir şekilde diğer şirketlerle ilgili ticari bir bilgiye ulaşıldığında, bu bilgiyi almanın ve kullanmanın ahlaki ve hukuki açıdan bir sakınca teşkil etmediğine ve herhangi bir kişinin gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmediğine kanaat getirildikten sonra bu bilgi kabul edilmelidir. Bu tür bilgileri edinmek için hiçbir durumda, yanlış veya yalan beyan, aldatma ya da rüşvet gibi ahlak ve yasa dışı bir yola başvurulmamalı ya da üçüncü şahıslardan bu tür bir yola başvurmaları talep edilmemelidir.

4.7. Taciz ve Psikolojik Bezdirme (Mobbing) Çalışanlarımıza veya çalışanlarımız tarafından iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz paydaşlarımıza yönelik, iş yerinde iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlık ihlaline müsamaha gösterilmez. Bu durum ceza yasası ve haksız fiil kapsamında incelenmekte, Disiplin Prosedürü çerçevesinde hareket edilmektedir. Psikolojik bezdirme (mobbing) kapsamında değerlendirilecek şekilde hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlara tolerans gösterilmez.

4.8. İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticiler ve çalışanları işyerindeki güvenliğe önem verir. Şirket çalışanları, Şirketin ve tüm çalışanların güvenliğinin sağlanmasında sorumlulukları olduğunun bilinciyle üzerine düşeni yerine getirirler.

4.9. Sosyal Medya Kullanımı Çalışanlarımız sosyal medyayı yalnızca kurumsal amaçlarla kullanırken değil; bireysel amaçlarla kullanırken de bazı hususlara riayet etmelidir. Çalışanlarımızın sosyal medya platformlarında sergiledikleri tavır ve kullandıkları ifadeler iş etiği kapsamında değerlendirilir. Bu çerçevede, sosyal medya bireysel ya da kurumsal amaçlarla kullanılırken; • Çalışanlarımız kişisel olarak doğruluk, profesyonellik ve sorumluluk sergilemelidir. • Çalışanlarımızca şirketimizin ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilmelidir. • Yalnızca gerekli yetkiye sahip çalışanlarımız şirketi temsil etmeli ya da şirket adına konuşmalıdır. • Gizli yahut korunmakta olan hiçbir bilgi bu mecralarda paylaşılmamalıdır. • İşvereni rencide edici, küçük düşürücü paylaşımlar yapılmamalı; çalışma barışına zarar verecek eylem ve paylaşımlarda bulunulmamalıdır.

5. SORUMLULUKLARIMIZ

5.1. Yasal Sorumluluklarımız Olka her türlü faaliyetinde yürürlükte olan mevzuata uygun hareket etmekte, talep edilen bilgileri resmi kurum ve kuruluşlara doğru ve anlaşılabilir bir biçimde ve zamanında sunmaktadır.

5.2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız Olka müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüst davranarak müşterilerin haklarını korumakta, itiraz ve taleplerini dikkate almaktadır. Müşteri şikayetleri araştırılarak proaktif bir anlayışla çözülmektedir. Müşterilerimizin gizli bilgileri özenle korunmaktadır.

5.3. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız Şirket, her türlü ayrımcılıktan arındırılmış bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem verir. Etnik, kültürel, cinsel, dini, politik ve diğer tüm farklılıklarla ilgili ortaya çıkabilecek ayrımcılığa varan davranışlar, sözle, fiziksel temasla veya davranışlarla yapılan taciz fiillerinden kaynaklanan davranışlar kişinin ilk amiri, ilgili direktör/departman yöneticisi ve İK’dan oluşan Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir. Şirket, çalışanlarına eşit davranma ilkesini benimser ve bu çerçevede; • İşe alım ve işe yerleştirmede tüm adaylara fırsat eşitliği sunar, • Eğitim ve gelişimde etnik, kültürel, cinsel, dini, politik ve diğer tüm farklılıklara fırsat eşitliği sağlar, • Terfi ve ücret artışlarında performans kriterlerini uygularken adil davranır.

5.4. Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız Şirketimiz, tedarikçi ve iş ortaklarına adil ve saygılı davranarak yükümlü olduğu konuları en kısa zamanda yerine getirmekte ve yaşanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi, giderilmesi ve çözüme ulaştırılması için azami gayreti göstermektedir.

5.5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız Olka faaliyet gösterdiği sektörde adil rekabet ilkesi doğrultusunda hareket etmektedir. Şirketimiz doğru ve dürüst bir rekabetin şirketin ve sektörün gelişmesi için en önemli unsurlardan biri olduğunu görüşünü benimsemektedir.

6. UYGULAMA

6.1. Etik Kurul Etik ilkelerin ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemekten Etik Kurul sorumludur. Çalışanların Etik Kurul’a yaptığı bildirimler saklı tutulur, inceleme ve soruşturma çalışmaları Etik Kurul üyeleri tarafından gizlilik içinde yürütülür. İhlal edilen etik ilke aynı zamanda bir disiplin suçu teşkil ediyorsa; Disiplin Kurulu da söz konusu ihlal hakkında ayrı ve bağımsız bir soruşturma yürütebilir. İç Denetim Departmanı tarafından Etik Kurul toplantısı organize edilir. Kurulda Genel Müdür, CFO, Denetim Müdürü ve olaya konu olan çalışanın yöneticisi bulunur.

6.2. Çalışanların Uyum Sorumluluğu ve İhlallerin Bildirilmesi Etik kurallar nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki temel kuralları ortaya koymaktadır. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Şirket çalışanlarının: • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme, • Şirket için geçerli olan genel ve görev alanlarına özel politika ve prosedürleri öğrenme, uygulama, • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında konulan kural ve talimatlara tam uygunluk içerisinde hareket etme ve iş yaparken gerekli önlemleri alma, • Gözlemlediği olası ihlalleri ivedilikle isimli veya isimsiz olarak belirtilen etik hat iletişim kanalları vasıtasıyla Etik Kurul’a yazılı veya sözlü olarak iletme, iftira nitelikli her türlü bildirimden hassasiyetle kaçınma, • Etik incelemelerde Etik Kurul ile iş birliği içinde bulunma, inceleme ile ilgili bilgileri gizli tutma sorumluluğu bulunmaktadır.

6.3. Başvuru Usulü ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz Etik İlkeler’e aykırı davranışta bulunan kişiler ile ilgili iddiasını ve iddialarına ilişkin bilgi ve belgeleri İç Denetim departmanına şahsen, etik link veya etik hat üzerinden bildirir. Durumu bildiren çalışanların ve tedarikçilerin kimliği gizli tutulacaktır. Başvuru kapsamında doğrudan başvuru sahibi tarafından paylaşılacak kişisel veriler (kimlik ve iletişim) talep ve şikayetin karşılanması, bilgi güvenliğinin teyidi de denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla ve 6698 sayılı yasanın 5/2 maddesi uyarınca zorunlu meşru menfaat kapsamında işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında detaylı bilgi ve haklar için www.skechers.com.tr adresinde yayında olan kişisel veri işleme politikasına bakınız. Etik Kurul tüm bildirimleri ciddiye alır ve gizlilik içinde tüm iddiaları tam olarak araştırır.

6.4. Etik Link & Etik Hat Çalışanlarımız tarafından Etik Kurul’a yapılan tüm bildirimlerde çalışanın kimliği gizli tutulur, ancak buna rağmen isimsiz ihbarda bulunmak isteyenler, http://etik.olka.com.tr linkine tıklayıp açılan formu doldurarak dokümanları ekleyebilir veya 0850 215 26 36 nolu telefon üzerinden sesli mesaj bırakarak bildirimlerini yapabilirler. Etik link ve sesli mesaj ile gelen bildirimler aynı titizlik ve gizlilik ile araştırılır.

7. YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik Genel Müdür ve CFO onayı ile 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şirket bu yönetmelik hükümlerini tek taraflı olarak tamamen değiştirme ya da kaldırma hakkına sahiptir.
back to top
Filtreler